لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار تعداد مجوزهای صادر شده در بخش معدن (سال 1400)

آمار تعداد مجوزهای صادر شده در بخش معدن در دو سال 1399 و 1400 که از سالنامه وزارت صنعت، معدن، تجارت به دست آمده است نشان می دهد، تعداد پروانه کشف های صادر شده در بخش معدن در سال 1400 بیشتر از پروانه کشف های صادر شده سال 1399 است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری وزارت صمت به دست آورده است؛ آمار تعداد مجوزهای صادر شده در بخش معدن حاکی از آن است که تعداد پروانه کشف های صادر شده در بخش معدن در سال 1399 به 1023 عدد رسیده است.
تعداد پروانه کشف های صادر شده در بخش معدن در سال 1400 به 1095 فقره رسیده است که نسبت به سال 1399 افزایش یافته است.

تعداد گواهی کشف های صادر شده در سال 1399 از سال 1400 بیشتر است.
در سال 1399، 537 فقره گواهی کشف صادر شده است و در سال 1400 تعداد صادر شده این گواهی به 486 فقره رسیده است.

طبق آمار تعداد مجوزهای صادر شده در بخش معدن، تعداد پروانه های بهره برداری صادر شده بخش معدن در سال 1399 بیشتر از سال 1400 است.
در سال 1399 تعداد پروانه های بهره برداری صادر شده به 684 فقره بوده است که در سال 1400 این پروانه به 559 فقره رسیده است.

گواهی کشف: تاییدیه‌ای است که توسط وزارت صمت پس از اتمام اکتشاف و کشف کانه نام دارنده پپروانه اکتشاف صادر می‌شود.

پروانه کشف: یک مجوز قانونی است که به شرکت ها یا افراد اجازه می‌دهد که در مناطقی که قابلیت وجود معدن دارد، فعالیت اکتشافی انجام شود.

پروانه بهره برداری: مجوزی است که از طرف وزارت صمت به متقاضیان تأسیس کارخانه ها داده می شود تا خط تولید خودشان را راه اندازی کنند.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی اقتصاد کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار نرخ تورم در ایران

آمار متوسط‌ درآمد سالانه‌ ‌يک ‌خانواده شهری در ایران

آمار شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)

نمای کلی آمار

بازه آماری

1399 تا 1400

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط