لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار تعداد مجوزهای صادر شده در بخش پژوهش، فنی-مهندسی و تحقیق و توسعه

آمار تعداد مجوز های صادر شده بخش پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه در دو سال 1399 و 1400 که از سالنامه وزارت صنعت، معدن، تجارت به دست آمده است نشان می دهد، تعداد پروانه فعالیت تحقیق و توسعه از باقی پروانه های صادر شده در این بخش بیشتر است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری وزارت صمت به دست آورده است؛ آمار تعداد مجوزهای صادر شده در بخش پژوهش، فنی-مهندسی و تحقیق و توسعه حاکی از آن است که تعداد پروانه‌های فعالیت تحقیق و توسعه در سال 1399 بیشتر از سال 1400 بوده است.

در سال 1399 تعداد پروانه های فعالیت تحقیق و توسعه به 434 پروانه رسیده است. در حالی که در سال 1400 این تعداد به 367 عدد رسیده است.

طبق آمار تعداد مجوزهای صادر شده در بخش پژوهش، فنی-مهندسی و تحقیق و توسعه، کمترین تعداد مجوز صادر شده در این بخش مربوز به پروانه پژوهش مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی است.
در این بخش در سال 1399، 3 مجوز صادر شده و در سال 1400 برای این بخش هیچ مجوزی صادر نشده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی اقتصاد کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار نرخ تورم در ایران

آمار متوسط‌ درآمد سالانه‌ ‌يک ‌خانواده شهری در ایران

آمار شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)

نمای کلی آمار

بازه آماری

1399 تا 1400

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط