لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار بعد خانوارهای مددجوی کمیته امداد امام خمینی به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

آمار بعد خانوارهای مددجوی کمیته امداد امام خمینی بر اساس جنسیت سرپرست خانوار، نشان‌دهنده این است که تعداد اعضای خانوارهای مردسرپرست بیشتر از تعداد اعضای خانوارهای زن‌سرپرست بوده است

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری کمیته امداد امام خمینی به دست آورده است؛ آمار بعد خانوارهای مددجوی کمیته امداد امام خمینی بر اساس جنسیت سرپرست خانوار که در سالنامه آماری سال 1401 به ثبت رسیده است نشان می‌دهد که بیشترین بعد خانوارهای مددجویی در کشور مربوط به خانوارهای دارای سرپرست مرد بوده است.

بعد خانوارهای مددجو در این آمار به معنای میانگین تعداد اعضای خانوارهای مددجوی کمیته امداد در کشور است که نشان می‌دهد هر دخانوار مددجو به طور میانگین از چند نفر تشکیل شده است.

بر اساس این آمار در سال 1401 بعد خانوارهای زن سرپرست کمیته امداد 1.5 نفر و بعد خانوارهای دارای سرپرست مرد 2.8 نفر بوده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی جمعیت‌شناسی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار تعداد مددجویان کمیته امداد امام خمینی (به تفکیک استان)

آمار تعداد مددجویان کمیته امداد امام خمینی (به تفکیک گروه سنی)

آمار تعداد مددجویان کمیته امداد امام خمینی به تفکیک وضعیت تأهل

برای خواندن مقاله اشتغال‌زایی و چالش‌های آن کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1401

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط