لوگوی سورمه ای آمارفکت

چرا میزان سالمندان در روستا بیشتر است؟

میزان سالمندان در روستا

روند سالمندی جمعیت در ایران

افزایش جمعیت سالمندان در سراسر جهان و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از سالمندی موجب شده تا کشورها به مسئله سالمندی به عنوان یک پدیده مهم بنگرند.

بر اساس آمارهایی که آمارفکت از وبسایت مرکز آمار ایران به دست آورده است؛ آمار جمعیت کشور که به تفکیک نسبت سنی در سال 1395 منتشر شده است نشان می‌دهد 93.91 درصد از جمعیت ایران را افراد غیر سالخورده و 6.09 درصد را افراد سالخورده تشکیل می‌دهند. سیاست بیش‌زایی جمعیت در دهه 1360 شمسی باعث سرعت گرفتن نرخ زاد و ولد و افزایش تعداد کودکان در آن دهه شد. با گذشت زمان این کودکان به گروه‌های جمعیتی دیگر اضافه شدند و در حال حاضر جمعیت جوان کشور را تشکیل داده‌اند. این گروه جمعیتی طی چند دهه آینده جمعیت سالمند کشور را تشکیل خواهند داد. با توجه به اینکه نرخ زاد و ولد در کشور طی سال‌های اخیر کاهش چشمگیری پیدا کرده است و در مقابل به دلیل انتقال جمعیتی، که طی چند دهه پیش رو به وقوع خواهد پیوست، کشور در آستانه بزرگترین بحران جمعیتی خود قرار گرفته است.

گزارش‌های مرکز آمار ایران در سال 1395 نشان می‌دهد، جمعیت زنان سالخورده در کشور بیشتر از جمعیت مردان سالخورده است به طوری که 6.3 درصد از کل جمعیت زنان کشور را زنان سالخورده و 5.9 درصد از کل جمعیت مردان کشور را مردان سالخورده تشکیل داده‌اند. بر اساس این آمار 5.8 درصد از کل جمعیت سالمندان کشور در شهرها و 6.8 درصد در روستاها ساکن هستند.

با توجه به مهاجرت نیروی کار جوان به شهرها و نیز مهاجرت سالمندان و بازنشستگان به روستا به دلیل برخورداری از سبک زندگی سالم‌تر و امکان طول عمر بیشتر در روستاها، میزان سالمندان در روستاها افزایش یافته است.